--- NAVIGATIE ---

Jan Dirks Zeinstra
 
   

  Jan Dirks Zeinstra


  Geboren op zaterdag 24 april 1824 te Pietersbierum als eerste kind. Man.
  Woont te Pietersbierum, Herbaijum (1881) en te Franeker. Hij is landbouwer (1881).
  Overleden zondag 20 oktober 1907 te Franeker 83 jaar oud. Begraven op woensdag 23 oktober 1907 te Wijtgaard.
  Een afbeelding en een bidprentje zijn aanwezig.
   
   
   
  Jan trouwt 1 juni 1850 te Franekeradeel met Gatske. Huwelijksgetuigen waren Petrus Visser en Herre Poelsma.
  Jan is aanvankelijk boer te Pietersbierum maar vertrekt in 1864 naar de boerderij te Herbaijum aan de Rijksstraatweg waar hij tot 1905 boer is. In 1905 gaat hij rentenieren in Franeker.
  Blijkens het kohier van de hoofdelijk omslag is Jan in 1879 een van de hoogstaangeslagenen van Franekeradeel, zijn inkomen bedroeg f 6.197,=, verschuldigde belasting f 323,53. Op 3 oktober 1904 verkoopt Jan de boerderij te Herbaijum aan zijn zoon Hans voor f 67.650,=.
  Na het overlijden van zijn tweede vrouw komt Agnes Terpstra bij Jan in dienst als huishoudster, hij is bezorgd dat zijn huishoudster weg zal gaan en bespreekt dit met de pastoor, die adviseert hem met haar te trouwen, zodat ze niet weg kan lopen. En aldus geschiedde. Aanvankelijk wil Jan trouwen op dezelfde dag als zijn kleindochter Gerritje Hanses Zeinstra, maar van dat plan heeft de familie hem af kunnen brengen. Jan en zijn derde echtgenote huwen buiten gemeenschap van goederen zulks blijkens akte op 8 mei 1905 voor notaris S. Okkinga te Harlingen verleden.
  Jan testeert bij akten verleden:
  a.  op 8 mei 1905 voor genoemde notaris Okkinga. In dit testament legateert hij aan zijn toen aanstaande echtgenote, Agnes Terpstra, een levenslange uitkering van f 7,= per week en zijn secretaire, staande in de keuken, en een veeren bed met peluw, twee kussens en twee dekens. Tot uitvoerder van zijn uiterste wilsbeschikkingen benoemt hij zijn zoon Hans. b.  op 7 oktober 1905. In dit aanvullende testament legateert hij nog aan zijn echtgenote het levenslang recht van vruchtgebruik van zijn twee woningen in de Kleine Hofstraat te Franeker.
  Hij laat als zijn erfgenamen krachtens de wet achter zijn kinderen Baukje, Hans, Willem, Sebastianus en Elisabeth Jans Zeinstra.
  Jans nalatenschap wordt beschreven bij akte op 28 november 1907 voor genoemde notaris Okkinga verleden. Tot de nalatenschap behoren roerende lichamelijke goederen ten sterfhuize aanwezig, de aan zijn echtgenote gelegateerde goederen (f 27,=) en overige inboedelgoederen (f 316,80). Voorts zijn er vorderingen ten laste van: Hans Jans Zeinstra (f 20.069,90, wegens onbetaalde kooppenningen inzake de aankoop van de boerderij te Herbaijum), idem (f 6.815,=, wegens overname van vee, boerenreeuw enzovoorts), Rein Gerbens Bruinsma (f 7.000,=, wegens geleend geld), Bernardus Roelofsen te Franeker (275,=) en een obligatie ten laste van de Co÷peratieve Stoomzuivelfabriek "De Volharding" te Dronrijp (f 200.=).
  De onroerende goederen zijn:
  1.  een huizing met erf en grond te Herbaijum;
  2.  een huizing en erf met regenbak en put aan de Dijkstraat en stadswal te Franeker;
  3.  een woonhuis met buithuis en bijschuur aan de Slagtedijk onder Franeker;
  4.  een perceel weiland onder Herbaijum;
  5.  een perceel wei- en bouwland onder Herbaijum;
  6.  drie percelen weiland aldaar;
  7.  twee woningen in de Kleine Hofstraat te Franeker; en 8.  een huizing, waarin herberg met doorreed, stalling, erf en grond aan de rijdweg te Gaast.
  Ook is er nog een vordering ten laste van Gerben Bruinsma te Utrecht wegens remplacantegeld ten bedrage van f 250,= waarvan de debiteur verklaarde deze niet te kunnen betalen. Tenslotte nog vorderingen terzake van te betalen renten en huurpenningen en contanten bij de verdeling in kas f 40,=. In het passief worden vermeld de kosten van de begrafenis (f 313,=) en enige kleine huisschulden.
  Jan is van 1874 tot 1906 kerkmeester van de St.
  Franciscusparochie te Franeker.

  De kaatsverening te Herbaijum is naar hem genoemd, evenals een straat aldaar.

  In de Leeuwarder Courant van 12 mei 1905 staat het volgende bericht te lezen: "Men meldt ons uit Franeker: Op denzelfden dag waarop een zijner kleindochters in het huwelijk trad, is hier in ondertrouw opgenomen een man van 81 jaren met eene jongedochter van 64 zomers. De bruidegom is het nu voor voor de derde maal. De jonge vrouw straks gehuwd, is dan de aangehuwde moeder van 5 kinderen en 5 behuwdkinderen, met een totaal van 51 kleinkinderen, waarvan zestien in één gezin."
 • Zijn vader is:
  Dirk Willems (doopnaam Theodorus) Zeinstra
  Geboren te Franeker - Vijfhuizen als derde kind. Gedoopt op zondag 5 januari 1794 te Franeker r.k.. Doopgetuige was Akke Rientses.
  Woont te Pieterbierum (1830) en te Herbaijum. Hij is knecht, schipper, boer te Herbaijum.
  Overleden woensdag 13 mei 1863 te Herbaijum. Begraven te Herbaijum.
  Een afbeelding en een bidprentje zijn aanwezig.

 • Zijn moeder is:
  Baaye Jans (Baukje / doopnaam Barbera) Hollander
  Geboren te Sexbierum als eerste kind. Gedoopt op zondag 13 juli 1794 te Harlingen RK. Doopgetuige was haar grootmoeder Baukje Pieters.
  Overleden vrijdag 4 april 1828 te Pietersbierum. Begraven te Herbaijum.
 
 
   
   

  Gehuwd (1)

  op zaterdag 1 juni 1850 te Franekeradeel (zelf 26 jaar oud) met de even oude :
 • Gatske Hanzes van der Zweep
  Geboren op maandag 1 maart 1824 te Franeker als eerste kind. Vrouw.
  Woont te Achlum. Overleden woensdag 26 juli 1876 te Herbaijum 52 jaar oud. Begraven op maandag 31 juli 1876 te Wijtgaard.
  Een afbeelding en een bidprentje zijn aanwezig.


 • 7 kinderen uit dit huwelijk:
     Voornaam:  Geboren: Geb.plaats: Kinderen: Overleden: Plaats: Oud: Relatie:
  1 Dirk Jans 23-2-1851 Pietersbierum    18- 3-1896 Franeker-Salverd 45    
  2 Boukje Jans 12-11-1852 Pietersbierum 12 14-12-1934 Makkum 82 Rein Gerbens
  3 Hans Jans 31-10-1854 Pietersbierum 15 3- 1-1942 Herbaijum 87 Sijke Dominicus
  Reinskje Maurits
  4 Wilhelmus Jans (Willem) 26-9-1856 Pietersbierum 15 26- 7-1938 Franeker 81 Catharina Gerb...
  5 Sebastianus (Sybolt) Jans 4-11-1858 Pietersbierum 21 6- 3-1936 Franeker 77 Fetje Maurits
  6 Nicolaas Jans 10-1-1861 Pietersbierum    20-10-1861 Pietersbierum 0    
  7 Elisabeth Jans 29-9-1862 Pietersbierum 10 26- 3-1944 Westhem-Blauwhuis 81 Ferdinand Domi...

   

  Gehuwd (2)

  op maandag 29 januari 1877 te Harlingen (zelf 52 jaar oud) met de 49-jarige:
 • Agatha Hendrikus de Boer
  Geboren op vrijdag 16 maart 1827 te Harlingen. Vrouw.
  Woont te Herbaijum. Overleden dinsdag 14 februari 1905 te Franeker 77 jaar oud. Begraven te Wijtgaard.
  Een afbeelding en een bidprentje zijn aanwezig.

 •  

  Gehuwd (3)

  op donderdag 18 mei 1905 te Franeker (zelf 81 jaar oud) met de 64-jarige:
 • Agnes Siebes Terpstra
  Geboren op maandag 26 april 1841 te Franeker. Vrouw.
  Zij is huishoudster.
  Overleden woensdag 26 april 1916 te Franeker 75 jaar oud. Begraven op zaterdag 29 april 1916 te Wijtgaard.
  Een afbeelding en een bidprentje zijn aanwezig.

 •  
   
  Van deze persoon:
  Jan Dirks
  Laatst gewijzigd: 22-12-2017
  Gebruikte bronnen: o.a. YHM TvS, S.Sj.N. Hettinga, Tresoar.
  Regnr: 182404240
  Stamnummer: n.v.t.
  Parenteel: n.v.t.
  Bestand: STAM
  Op web: A
   
   
 
 
   
   
  Overzicht van personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats: Hier
  Home: https://www.sta-data.nl/index.html
  stamboom@sta-data.nl
  Deze internetpagina is gemaakt met stamboomprogramma STA-DATA.
  op 30-07-2023